REGULAMIN

DEFINICJE

 

 

REGULAMIN – niniejszy regulamin;

 

 

VANILA /Sprzedawca/Administrator/Wyłączny właściciel sklepu internetowego VANILA.PL 

 

VANILA - firma z siedzibą w Warszwie, 

Vanilia Izabella Kowalska

03-683 Warszawa

Ul.Płońska 10

Nip 113 014 19 17

 

KLIENT – Użytkownik/Konsument będący osobą fizyczną nabywający Towary VANILA w sklepie VANILA.PL;

 

Sklep VANILA.PL – sklep internetowy prowadzony przez VANILA;

 

TOWARY– wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez VANILA w sklepie VANILA.PL;

 

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z VANILA, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

 

 

 

WPROWADZENIE

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu VANILA.PL - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu VANILA.PL, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu VANILA.PL, składania zamówień w sklepie VANILA.PL oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.

 

Sklep VANILA.PL prowadzony jest przez VANILA i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.VANILA.pl.

Informacje o produktach w sklepie VANILA.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

     Towary w Sklepie VANILA.PL są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych Towarów są dostarczane przez producentów, współpracujących z VANILA.

 

KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO

 

I.Sklep VANILA.PL umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

II.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a VANILA.

III.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu VANILA.PL lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.

IV.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu VANILA.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

V.Klient Sklepu VANILA.PL, zobowiązany jest do:

1.Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

2.Korzystania ze Sklepu VANILA.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

3.Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu VANILA.PL niezamówionej informacji handlowej;

4.Korzystania ze Sklepu VANILA.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu VANILA.PL;

5.Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu VANILA.PL do użytku własnego;

6.Korzystania ze Sklepu VANILA.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

ZAWARCIE UMOWY

I.Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu VANILA.PL.

II.Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

III.Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu VANILA.PL (tzw. zakupy bez rejestracji).

IV.Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu VANILA.PL danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.

V.W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu VANILA.PL, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

VI.Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.

VII.Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną VANILA w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

VIII.Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu VANILA.PL oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep VANILA.PL oferty nabycia Towarów przez Klienta.

IX.Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

X.Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

XI.Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od VANILA potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z VANILA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować VANILA o rezygnacji z zamówienia.

XII.Sklep VANILA.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub eCard, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

DOSTAWA

I.Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie VANILA.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika VANILA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DHL oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską i UPS. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24, eCard, bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku VANILA, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty).

II.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

CENA I ZAPŁATA

I.Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu VANILA.PL. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie VANILA.PL, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .

II.Ceny Towarów w sklepie VANILA.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich

III.Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. VANILA umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl.Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

IV.VANILA zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie VANILA.PL, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu VANILA.PL bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie VANILA.PL przed dokonaniem ww. zmian.

V.W przypadku, gdy Towar nabyty przez Klienta w sklepie VANILA.PL zostanie przeceniony w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo zwrotu różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną a ceną po przecenie. Zwrot dokonywany będzie na rachunek bankowy Klienta wykorzystany w trakcie realizacji transakcji. Warunkiem uzyskania zwrotu jest przesłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej klient@VANILA.pl informacji o dokonanej transakcji, zawierającej w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, nazwa i cena zamówionego towaru, data otrzymania zamówienia oraz prośbę o zwrot różnicy ceny na saldo Klienta, w terminie 3 dni.

 

REKLAMACJA I ZWROTY

 

VANILA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

Każda rzecz kupiona w sklepie VANILA.PL może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży., Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Towaru) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską DHL .Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep VANILA.PL przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, VANILA wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), VANILA zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 21 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 21 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy na adres sklepu VANILA.PL nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez VANILA Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.

Sklep VANILA.PL ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu VANILA.PL Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

Sklep VANILA.PL nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

NEWSLETTER

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez VANILA treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:

1.gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez VANILA dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

2.otrzymywanie od VANILA informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

VANILA, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej VANILA

 

POZOSTAŁE

     Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie VANILA.PL są przetwarzane przez VANILA wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu VANILA.PL w zakładce „Moje VANILA”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu VANILA.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep VANILA.PL.

 

Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie VANILA.PL stosuje się prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu VANILA.PL.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

 

VANILA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu VANILA.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu VANILA.PL.

VANILA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu VANILA.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu VANILA.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu VANILA.PL, jaki również ich modyfikacji.

    VANILA informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie VANILA.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu VANILA.PL.